Sikidocommerce cart

SKDSoftware Dev Team

 

 

Information

2.6.3

18/06/2020

3.0.9

Siêu Kinh Doanh

Changelog

18/06/2020

CORE - Fix lỗi xóa tùy chọn

02/06/2020

CORE - Fix một số lỗi nhỏ.
CORE - Gợp khách hàng và user lại với nhau.
CORE - Thay đổi một số trạng thái đơn hàng
* Thêm trạng thái thanh toán:
* - Chờ thanh toán
* - Đã thanh toán
* - Đã hoàn tiền
* Chuyển đổi trạng thái
* - Đang xử lý -> Đang đóng gói
* - Chờ thanh toán -> Đang vận chuyển
CORE - Add chức năng hủy đơn hàng

20/04/2020

CORE      - Sử dụng hàm được hỗ trợ để insert page và delete page
CORE - Fix function cập nhật customer không gây lỗi khi tắt plugin wcmc-cart đi
DATABASE - Cập nhật database order_count,order_total,customer cho phép NULL

17/03/2020

DATABASE     - Thêm trường dữ liệu weight (cân nặng) cho table products
DATABASE - Thêm Table order history
BACKEND - Thêm trường dữ liệu weight (cân nặng) cho các biến thể
BACKEND - Lưu dữ liệu weight (cân nặng) của sản phẩm vào đơn hàng khi đặt hàng
CORE - FIX hàm wcmc_shipping_states_provinces trả về mảng thay vì trả vì chuổi rỗng
CORE - Bổ sung lịch sử đơn hàng.
CORE - Bổ sung function thao tác với lịch sử đơn hàng.
CORE - Fix lỗi insert_order metadata kiểu array bị lỗi.
BACKEND - Fix lỗi lấy sản phẩm trong trang thêm đơn hàng (admin)
BACKEND - Fix lỗi xóa sản phẩm lỗi không tồn tại table sản phẩm biến thể
BACKEND - Fix lỗi tìm kiếm khách hàng để thêm đơn hàng lỗi không tìm được.
BACKEND - Fix lỗi sữa attributes item
BACKEND - Fix xóa attributes item
CORE - Add filter "woocommerce_checkout_metadata_order_before_save" thay đổi metadata lưu vào đơn hàng
LANGUAGE - Fix ngôn ngữ sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng
LANGUAGE - Fix ngôn ngữ attributes
LANGUAGE - Fix ngôn ngữ attributes item
@---template ::1.4.1
admin/order/detail/history.php Thêm history cho chi tiết đơn hàng
admin/order/save/shipping.php Thêm chọn loại phí ship cho trang thêm đơn hàng (admin)
cart/cart-item.php Fix đa ngôn ngữ
heading-bar.php Fix đa ngôn ngữ các bước
cart/cart-heading.php Fix đa ngôn ngữ các bước

02/02/2020

FRONTEND - CHANGE phương thức thông báo lỗi trang checkout
FRONTEND - ADD thông báo lỗi cho thông tin giao hàng khi chọn giao hàng tới địa chỉ khác
FRONTEND - ADD filter "checkout_fields_rules" quản lý các rule filters.

09/01/2020

CORE       - CHANGE dữ liệu table variation được gợp chung vào table product
CORE       - CHANGE dữ liệu table metadata variation được gợp chung vào metadata product
CORE       - xóa table variation và variation meta
CORE       - FIX lỗi đặt hàng email
CORE       - FIX sữa attribute không load được ngôn ngữ 2

14/09/2019

CORE            - FIX lỗi hàm wcmc_get_order khi truyền biến operator
CORE            - UPDATE Thay đổi phương thức xử lý đơn hàng đồng bộ và dễ sử dụng hơn
 *                  wcmc_get_order                                   => get_order
 *                  wcmc_gets_order                                 => gets_order
 *                  wcmc_count_order                               => count_order
 *                  wcmc_update_order                             => update_order
 *                  wcmc_delete_order_by_id                   => delete_order_by_id
 *                  wcmc_get_item_order                          => get_order_item
 *                  wcmc_gets_item_order                        => gets_order_item
 *                  wcmc_delete_order_item_by               => delete_order_item_by
 *                  woocommerce_order_status                => order_status
 *                  woocommerce_order_status_label      => order_status_label
 *                  woocommerce_order_status_color      => order_status_color
CORE            - CHANGE Tách cài đặt đơn hàng và cài đặt sản phẩm thành 2 cài đặt khác nhau.
CORE            - ADD Thêm quyền wcmc_order_setting quyền quản lý cấu hình đơn hàng.
CORE            - FIX lỗi khi up từ phiên bản 1.1 lên phiên bản mới bị mất thông tin khách hàng.
CORE            - UPDATE Chuyển option (tùy chọn) thành attributes
CORE            - ADD Tích hợp các phương thức lấy tỉnh thành quận huyện
CORE            - ADD Tích hợp vận chuyển vào woocomerce cart
CORE            - ADD Tích hợp tỉnh thành, quận huyện vào thông tin khách hàng.
BACKEND     - ADD Thêm cấu hình gửi email cho đơn hàng.
FRONTEND  - ADDThêm tỉnh thành quận huyện vào các trường đặt hàng.
TEMPLATE   heading-bar.php   sữa lỗi css logo, đường dẫn logo.
TEMPLATE   admin/order/detail/sidebar-customer   Thêm thông tin tỉnh thành quận huyện.

26/05/2019

CORE   - ADD phương thức operator vào wcmc_gets_order và wcmc_get_order
CORE   - ADD hàm count_customer điếm số khách hàng
BACKEND   - ADD dashboard thống kê đơn hàng.
BACKEND   - UPDATE Điều chỉnh tìm kiếm đơn hàng từ điều kiện POST thành GET
@--template ::1.3.1
admin/order/html-order-index Đổi form tìm kiếm submit post thành submit get
 

26/05/2019

CORE   - ADD function wcmc_get_template_version lấy version template
CORE   - UPDATE Chuyển 1 số hàm wcmc_order_status từ admin order vào order helper.
@--template ::1.3.0
* @param cart/... Thay đổi giao diện trang giỏ hàng
* @param cart/cart-heading.php Thêm heading cho trang giỏ hàng
* @param checkout/... Thay đổi giao diện trang thanh toán
* @param empty.php Thay đổi giao diện trang empty
* @param admin/order Đổi các trường search thông tin đơn hàng có thể tùy biến.
 

26/05/2019

* @param FRONTEND  - Fix lỗi không có sản phẩm vẫn đặt hàng được.
* @param BACKEND   - Cập nhật sắp xếp thứ tự option item.
* @param BACKEND   - Thêm chức năng tạo đơn hàng trong admin.
* @param BACKEND   - Thêm chức năng quản lý khách hàng.
* + Tự động thêm khách hàng khi đặt hàng
* + Tự động cộng tiền cho khách hàng khi đơn hàng hoàn thành.
* + Xem thông tin khách hàng.
* + Cập nhật thông tin khách hàng
* + Thêm khách hàng.
* + Kích hoạt tài khoản
* + Đổi mật khẩu tài khoản
* + Block tài khoản //TODO
* @param BACKEND   - Thêm chức năng phân trang đơn hàng.
* @param CORE   - Thêm filter wcmc_page_success_token giúp cập nhật token ở trang hoàn thành đơn hàng khi cần thiết.
* @param CORE   - Fix hàm insert_order bị lỗi thay đổi status đơn hàng về chờ xét duyệt khi update mà không có tham số status.
* @param CORE   - Fix hàm insert_order bị lỗi không update được người tạo đơn hàng.
* @param CORE   - Thêm hàm wcmc_print_notice_label lấy message thông báo không template.
* @param CORE   - Thêm hàm wcmc_count_order đếm số đơn hàng.
* @param CORE   - Thêm file wcmc-role quản lý phân quyền thông qua plugin roles editor.
* @param CORE   - Thêm một số quyền mới
* + customer: customer_list - xem danh sách khách hàng
* + customer: customer_active - Kích hoạt tài khoản khách hàng (tạo user và pass đăng nhập)
* + customer: customer_add - Thêm khách hàng mới
* + customer: customer_edit - Cập nhật thông tin khách hàng
* + customer: customer_reset_password - Đặt lại password cho tài khoản khách hàng.
*
* + order: wcmc_order_add - Thêm mới đơn hàng
* + order: wcmc_order_copy - Nhân bản đơn hàng
*
* + option: wcmc_attributes_add - Thêm mới tùy chọn.
@--template ::1.2.2
* @param admin/order/html-order-index.php Thêm filter admin_order_action_bar_heading dưới đơn hàng.
* @param admin/order/save Thêm template của chức năng thêm, nhân bản order
* admin/order/html-order-save.php
* admin/order/save/product-items.php //Danh sách sản phẩm
* admin/order/save/customer.php //Khung chứ thông tin billing và shipping
* admin/order/save/customer-infomation.php //thông tin billing và shipping
* admin/order/save/payments.php //Danh sách hình thức thanh toán
* admin/order/save/amount-review.php //Xem trước các phí ship, khuyến mãi, thanh toán
* @param notices/eror.php Chỉnh sữa đồng bộ với thông báo error hệ thống.
* @param admin/order/html-order-index.php Bổ sung phân trang.
@--database ::1.6
* @param cle_users Thêm colum order_total :: tính tổng tiền đã chi tiêu
* @param cle_users Thêm colum order_count :: tính tổng số đơn hàng cho user
* @param cle_users Thêm colum customer :: thành viên là khách hàng
 

26/05/2019

CORE   - ADD hàm order_detail_billing_info, order_detail_shipping_info để get dữ liệu khách hàng của đơn hàng.
BACKEND   - ADD chức năng in đơn hàng ở trang chi tiết đơn hàng.
@--template ::1.2.1
admin/order/detail/note.php FIX lỗi không hiển thị hình thức thanh toán
admin/order/html-order-print.php ADD file template giao diện khi in đơn hàng
admin/order/detail/sidebar-customer.php UPDATE cách lấy thông tin khách hàng để bên thứ 3 có thể can thiệp
 

26/05/2019

BACKEND   - FIX không search được đơn hàng.
BACKEND   - ADD filter woocommerce_order_index_args giúp cập nhật điều kiện lấy đơn hàng khi cần thiết.
BACKEND   - ADD điều kiện tìm kiếm đơn hàng theo trạng thái.
CORE   - FIX hàm wcmc_gets_order khi lấy đơn hàng theo điều kiện meta_query với compare là LIKE sinh ra lỗi.
CORE   - FIX đa ngôn ngữ không nhận ngôn ngữ ở chi tiết đơn hàng.
@--template ::1.2.0
admin/order/html-order-index.php ADD trường search trạng thái đơn hàng
version.php ADD file version hiển thị thông tin template   
 

26/05/2019

FRONTEND - FIX Chi tiết SP: không chạy ajax sự kiện chạn sản phẩm biến thể.

BACKEND - FIXkhông sửa được chủng loại thuộc tính

BACKEND - FIX Chi tiết SP: xóa các thuộc tính không xóa thuộc tính biến thể (chỉ ẩn)

26/05/2019

FRONTEND UPDATE Tự động điền thông tin user khi thanh toán

FRONTEND UPDATE giao diện success

BACKEND ADD chức năng thêm tất cả option vào sản phẩm

BACKEND FIX không cập nhật được tùy chọn

BACKEND FIX xóa dữ liệu liên quan khi xóa option

26/05/2019

FRONTEND FIX lỗi lấy tất cả đơn hàng ra thông tin user

FRONTEND FIX lỗi chi tiết đơn hàng chỉ lấy đơn hàng đầu tiên của tất cả đơn hàng

FRONTEND FIX lỗi không chọn được nhiều loại sản phẩm khi sản phẩm không có biến thể

FRONTEND UPDATE Đổi icon hiển thị ở user-action

FRONTEND UPDATE Tự động tăng số lượng sản phẩm khi add cart nhiều lần

BACKEND FIX Thêm biến thể không có tùy chọn để chọn phải F5

26/05/2019

UPDATE core mới

UPDATE databse

UPDATE template frontend

UPDATE giao diện, trạng thái đơn hàng admin

 

26/05/2019

FIX lỗi gửi email

 

26/05/2019

Fix lỗi cài đặt sai trang đặt hàng

REMOVE kho hàng khỏi woocommerce cart

UPDATE Tối ưu dữ liệu

ADD template thông báo

 

26/05/2019

FIX lỗi đường dẫn plugin

FIX lỗi save metabox trong sản phẩm

FIX lỗi khi cài đặt hoặc kích hoạt lại plugin do xung đột database

 

26/05/2019

FIX một số lỗi

UPDATE gửi email khi khách đặt hàng

 

26/05/2019

Initial release