User Role Editor

SKDSoftware Dev Team

Trình biên tập vai trò người dùng cho phép bạn thay đổi vai trò và khả năng của nhân viên dễ dàng. 
Khả năng có thể được chỉ định trên cơ sở người dùng. Nhiều vai trò có thể được gán cho người dùng cùng một lúc. 
Bạn có thể thêm các khả năng mới và loại bỏ các khả năng không cần thiết có thể bị bỏ lại khỏi các plugin đã gỡ cài đặt.

 

Information

1.3.0

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

14/09/2019

UPDATE hỗ trợ phiên bản 3.0.0

UPDATE giao diện phân quyền

UPDATE gở bỏ các phân quyền mặc định của cms - chuyển vào trong cms

ADD chức năng thêm nhóm thành viên

FIX một số lỗi

26/05/2019

FIX nhiều lỗi.

 

26/05/2019

UPDATE hỗ trợ phiên bản 2.3.0

 

26/05/2019

Initial release