Sikidocommerce

SKDSoftware Dev Team

Woocomerce cung cấp cho bạn công cụ quản lý sản phẩm một cách linh hoạt và đơn giản nhất.

Thông tin sản phẩm đầy đủ, rõ ràng

Bạn có thể đăng sản phẩm thật nhanh chóng với những thông tin cơ bản như: Tên, giá, mô tả sản phẩm hay tạo những cấu hình cao cấp hơn như: Thiết lập tùy chọn, quản lý kho hàng, SEO… Tất cả yêu cầu đều được đáp ứng giúp việc quản lý sản phẩm của bạn trở nên dễ dàng nhất

Trình bày sản phẩm thu hút

Sản phẩm được trình bày bắt mắt, thông tin về sản phẩm được bố trí rõ ràng, thông tin các chương trình khuyến mãi cũng được đặt ở vị trí dễ nhìn giúp khách hàng cảm thấy tin tưởng và kích thích đặt mua hàng.

Quản lý danh mục sản phẩm

Bạn có thể sắp xếp và quản lý sản phẩm theo danh mục, tag, loại sản phẩm…. Danh mục sản phẩm tự động sẽ giúp bạn quản lý sản phẩm theo những tiêu chí bạn đặt ra.

 

Information

2.2.0

17/06/2020

3.0.9

Siêu Kinh Doanh

Changelog

17/06/2020

CORE   - Chuyển nhiều hàm từ wcmc sang scmc
CORE - Fix lỗi khi xóa thương hiệu xóa sai các thông tin liên quan.
CORE - Fix lỗi khi xóa sản phẩm xóa sai các thông tin liên quan.
CORE - Thêm mô tả cho thương hiệu

29/05/2020

CORE - Fix một số lỗi lấy dữ liệu.
CORE - Fix lỗi xóa doanh mục category_id kiểu số databse kiểu chữ.
CORE - Fix lỗi params không tác dụng khi sử dụng điều kiện tree (wcmc_gets_category)
CORE - Đổi Tên một số Fuction
* wcmc_get_category ------> get_product_category
* wcmc_gets_category ------> gets_product_category
* wcmc_delete_category ------> delete_product_category
* wcmc_delete_list_category ------> delete_list_product_category
* woocommerce_controllers_products_index ------> controllers_product_index
* woocommerce_controllers_products_detail ------> controllers_product_detail
CORE - Add thêm quản lý thương hiệu
TEMPLATE - Add thêm quản lý layout

20/04/2020

BACKEND   - Chỉ hiển thị trường "Nhà sản xuất" khi có dữ liệu Nhà sản xuất
BACKEND - Thêm tùy chọn bật tắt "Nhà sản xuất"
CORE - Thêm biến "product_id" vào hàm wcmc_gets_category : lấy tất cả danh mục của sản phẩm có id là "product_id"
FONTEND - Fix lỗi sản phẩm đã xem ở đa ngôn ngữ

17/03/2020

DATABASE   - Thêm trường dữ liệu weight (cân nặng) cho table products
BACKEND - Thêm trường dữ liệu weight (cân nặng) vào form thêm và chỉnh sửa sản phẩm
CORE - Thêm trường dữ liệu weight (cân nặng) vào hàm insert_product
LANGUAGE - Thêm thư mục language - ngôn ngữ tiếng anh

09/01/2020

CORE  - Cập nhật các hàm get, gets, count, insert, delete product phù hợp với wcmc cart 2.5.0
CORE  - Cập nhật các hàm gets, count lấy dữ liệu theo taxonomy và attribiue

02/12/2019

FONTEND   - Bổ sung biến status vào trang danh mục sản phẩm
                     * slug?status=1 :: Lấy sản phẩm yêu thích (status1)

                     * slug?status=2 :: Lấy sản phẩm bán chạy (status2)

                     * slug?status=3 :: Lấy sản phẩm nổi bật (status3)
- Slug có thể là danh mục hoặc "san-pham"

29/11/2019

FONTEND   - Fix lỗi search sản phẩm
FONTEND   - Thêm page danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất
BACKEND   - Fix không lưu được ảnh nhà sản xuất
BACKEND   - Cập nhật hàm gets_product và count_product theo chuẩn cms 3.0.0

14/09/2019

BACKEND   - CHANGE Tách cài đặt sản phẩm ra khỏi woocommerce cài đặt
BACKEND   - CHANGE đổi lưu setting bằng submit thành sử dụng ajax
CORE          - ADD phân quyền wcmc_product_setting quyền quản lý cấu hình sản phẩm.
CORE          - ADD function wcmc_delete_category, wcmc_delete_list_category
CORE          - ADD function delete_product, delete_list_product
CORE          - ADD function get_product_category_meta, update_product_category_meta, delete_product_category_meta
CORE          - MOVE các file setting (admin/views) vào thư mục admin/views/setting
CORE          - FIX lỗi lấy sai danh mục, sản phẩm trong một số trường hợp đặc biệt.
CORE          - ADD thêm mã sản phẩm ( code ) vào sản phẩm
CORE          - ADD thêm quản lý nhà sản xuất
DATABSE    - ADD thêm table suppliers
DATABSE    - ADD thêm trường supplier_id vào table products
DATABSE    - ADD thêm trường code vào table products

25/05/2019

BACKEND   - Thay đổi kiểu chọn danh mục sản phẩm thành kiểu popover (chỉ tác dụng từ cms.v.2.5.4).
CORE   - Thêm file wcmc-role quản lý phân quyền thông qua plugin roles editor.
@---Template ::1.1.1
template/detail/related.php Thêm class products-related 
template/detail/related_slider.php Thêm button next prev
template/widget/viewed_product.php Thêm class products-viewed
 

25/05/2019

CORE   - FIX hàm wcmc_get_category lấy danh mục sản phẩm thuộc đa ngôn ngữ sai.
@---Template ::1.1.0
template/version.php Thêm file version hiển thị thông tin template:  
template/index/products.php Thêm div row : template/index/products.php (19)
 

25/05/2019

CORE   - FIX lỗi hàm count_product sai làm phân trang bị sai.
CORE   - FIX lỗi hàm gets_product khi truyền taxonomy vào lấy dữ liệu sai.
CORE   - UPDATE gets_product lấy sản phẩm thuộc category và taxonomy cùng lúc.
 

25/05/2019

FIX phân trang bị sai.

UPDATE giao diện cài đặt

25/05/2019

ADD hàm insert_product : thêm hoặc cập nhật sản phẩm

UPDATE cơ chế update database

 

25/05/2019

ADD Fileter woocommerce_controllers_index_params

UPDATE hàm gets_product : bây giờ bạn có thể truyền biến where_category là ID danh mục không bắt buộc phải truyền đối tượng danh mục nữa.

UPDATE hàm gets_product: thêm biến args['join'] khi muốn kết hợp nhiều điều kiện lấy dữ liệu lại với nhau.

 

25/05/2019

UPDATE một số hàm api

 

25/05/2019

UPDATE nhiều hàm mới. Tối ưu code

UPDATE Tách databse sản phẩm ra khỏi source

FIX một số lỗi

 

 

25/05/2019

FIX lỗi load thư viện cây thư mục

 

25/05/2019

FIX một số lỗi

UPDATE lại giao diện

 

25/05/2019

FIX lỗi đường dẫn plugin

 

25/05/2019

FIX một số lỗi

UPDATE lại các hàm lấy danh mục và sản phẩm

REMOVE widget ra khỏi plugins

 

25/05/2019

UPDATE các api lấy danh mục sản phẩm và sản phẩm

UPDATE tạo cache cho danh mục sản phẩm

 

25/05/2019

Fix lỗi gallery không lấy được ảnh

 

25/05/2019

Initial release