Photo Library

SKDSoftware Dev Team

Tạo thư viện hình ảnh ( album ảnh ) theo dạng bài viết cho website chuyên nghiệp hơn.

 

Information

2.0.0

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

14/09/2019

- Cập nhật phân quyền cho đăng album
- Template mới cho giao diện trang danh mục album
- Cập nhật icon mới
- Cập nhật phù hợp với cms 3.x

26/05/2019

Initial release