HT Slider Master

SKDSoftware Dev Team

Information

1.0.9

05/06/2020

2.2.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

30/11/2019

UPDATE thư viên slider lên phiên bản mới hơn.

24/08/2019

UPDATE menu admin cho vào cấu hình giao diện.

26/05/2019

ADD mô tả cho hình ảnh

 

26/05/2019

Fix lối không xóa cache khi xóa image

 

26/05/2019

Fix lỗi hàm transition trang chủ

 

26/05/2019

FIX lỗi không lưu được hiệu ứng và liên kết

 

26/05/2019

UPDATE Xóa cache theo key phiên bản mới

 

26/05/2019

REMOVE widget ra khỏi plugin đưa vào thư viện widget.

 

26/05/2019

UPDATE cache cho slider

 

26/05/2019

Initial release