HT Customer comment

SKDSoftware Dev Team

 

 

Information

1.1.0

05/06/2020

3.0.0

Siêu Kinh Doanh

Changelog

06/09/2019

- Cập nhật phân quyền cho ý kiến khách hàng
- Cập nhật icon mới
- Cập nhật phù hợp với cms 3.x

26/05/2019

Initial release